Teostame erinevaid üldehitus- ja remonditöid: üldehitustööd, viimistlustööd, hoonete eritööd.

2006. aastal loodud ettevõte Pro-Building OÜ asutati kodumaisel kapitalil töötava firmana omakapitaliga 40 000 EEK. Oma tegevuse oleme suunanud põhimahus Lõuna-Eesti ehitusturu nõudmiste täitmiseks.
OÜ Pro-Building on registreeritud äriregistris 13.06.2006 registreerimisnumber 11262341.
Ettevõte on registreeritud ka Majandustegevuse registris tegevusaladel: projekteerimine (EEP001840), ehitusjuhtimine (EEJ002273) ja ehitamine (EEH004536).

Alates 26.04.2010 on ettevõte ka käibemaksukohuslane (EE101363167).
Ettevõtte juhatuse liikmetel on olemas nii kõrgem ehitusalane eriharidus kui ka pikaajaline kogemus ehitusvaldkonnas.
Pakutava teenuse kõrge kvaliteedi tagamiseks rakendame oma ettevõtte ridades ainult isikuid, kellel on olemas nõutav erialane haridus ja pikaajalised kogemused ehitustööde teostamisel.

OÜ Pro-Building tegevus jaguneb kaheks: projektijuhtimine ja ehitamine oma jõududega. Projektijuhtimisüksus tegeleb insenertehnilise personali rakendamisega ehitusobjektidel ehitustegevuse organiseerimiseks ning objekti finantside ja aja juhtimiseks.
Oma jõududega ehitamise eesmärk on pakkuda turul kõrge kvaliteediga eksklusiivseid lahendusi, ning tagada tellija soovide kiire ja kvaliteetne täitmine.

Ettevõtte missiooniks on pakkuda läbi profesionaalse töö, pädeva juhtimise ja hea ehitustava põhimõtete ning praktiliste kogemuste kliendile kvaliteetset ja läbimõeldud ehitus- ja projekteerimisteenust, professionaalset nõustamist ja lahendusi, mis täidaksid ka kõige nõudlikuma kliendi vajadused.

Meie poolt püstitatud ehitised on leidnud hea vastukaja klientide hulgas, mis on tagatud mõistliku hinna ja kvaliteedi suhtega ehitise kõigis parameetrites.
Juhatus paneb suurt rõhku produktiivsete ja pikaajaliste töösuhete loomisele ja hoidmisele, kvaliteedile ja prestiižile. Teostame erinevaid üldehitus- ja remonditöid. Teostatavate tööde kvaliteedi kindlustamiseks rakendame oma objektidel ainult litsentseeritud ja kogemustega alltöövõtjaid ja –hankijaid.

Firmade olemasolu ja usaldusväärsust saab kontrollida:

 

Ehitamisele esitatavad nõuded:

 • Ehitamine peab toimuma vastavalt ehitusprojektile, välja arvatud väikeehitise ehitamise korral.
 • Ehitamiseks peab olema ehitusluba, välja arvatud väikeehitise ehitamise korral.
 • Ehitusloa väljastab ja tunnistab kehtetuks kohalik omavalitsus.
 • Ehitusluba kaotab kehtivuse, kui ehitamist ei ole alustatud kahe aasta jooksul ehitusloa väljastamise päevast arvates.
 • Ehitada võib ehitusettevõtja kes vastab ehitusseaduses esitatavatele nõuetele.
 • Väikeehitis on kuni 60 m2 ehitusaluse pindalaga ja projekteeritud maapinnast kuni viiemeetrise kõrgusega ühel kinnistul asuv ehitis, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone.
 • Kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek on nõutav, kui:
  1) ehitatakse väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20–60 m2;
  2) muudetakse ehitise tehnosüsteeme.
Korterelamu Tiigi 61a Tartu